THL:n laatiman 39/2024 työpaperin perusteella on varsin ilmeistä, että rokotteesta aiheutuvat vakavat haitat ovat huomattavasti todennäköisempiä kuin lintuinfluenssan aiheuttama vakava sairastuminen. PSL:n tiimi on täten pyytänyt lisätietoa viranomaisilta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL:n) vastasi aiempaan tietopyyntöömme (THL/2355/3.10.00/2024), että he eivät pysty julkisuuslakiin vedoten toimittamaan meille niitä tieteellisiä dokumentteja, joihin lintuinfluenssa- ja pernaruttorokotteiden hankinta maassamme on perustunut1. Nyt THL on kuitenkin ystävällisesti lähettänyt pyynnöstämme lisätietoa lintuinfluenssarokotteesta toimittamalla meille 25.6.2024 sähköpostitse linkin laatimaansa työpaperiin 39/242.

PSL:n lääkäri- ja juristitiimi on lukenut THL:n työpaperin ja siinä esitetyt tiedot lintuinfluenssan esiintyvyydestä ja vakavuudesta sekä tautia vastaan suunnatun rokotteen riskeistä huolellisesti. Työpaperi herätti paljon hämmennystä, jonka vuoksi PSL on lähettänyt 3.7.2024 THL:lle ja/tai STM:lle tarkentavia lisäkysymyksiä (ks. liitteenä oleva kysymyslista).

Työpaperin perusteella on varsin ilmeistä, että rokotteesta aiheutuvat vakavat haitat ovat huomattavasti todennäköisempiä kuin lintuinfluenssan aiheuttama vakava sairastuminen. Suomeen hankittu H5N8 viruksen alatyyppiä vastaan suunnattu rokote on samankaltainen kuin 2000-luvun lopussa kansalaisille tarjottu H1N1 virusta eli sikainfluenssaa vastaan suunnattu Pandemrix rokote. Täten aivan kuten työpaperissa todetaan, on todennäköistä, että nyt tarjottavalla lintuinfluenssarokotteella on harvinaisia, mutta vakavia neurologisia ja muita pysyvään työkyvyn alenemiseen tai peräti kuolemaan johtavia haittavaikutuksia. Tiettävästi vakavaan H5N8 -viruksen aiheuttamaan lintuinfluenssaan ei toistaiseksi ole sairastunut ihmisiä, joten sairastumisriski perustuu toistaiseksi pelkkään teoreettiseen uhkaan.

Lisäksi THL:lta tulleessa sähköpostiviestissä todetaan, että suositus riskiryhmien rokottamisesta on tehty sosiaali- ja terveysministeriössä (STM:ssä). Tämä herättää kysymyksiä siitä, että kuka vastaa STM:n päätöksen mahdollisista vakavista seuraamuksista kansalaisille.

Toivomme saavamme THL:lta ja/tai STM:lta mahdollisimman pian vastaukset esittämiimme päätöksen tieteellisiä perusteita ja vastuita koskeviin kysymyksiimme. Tulemme julkaisemaan saamamme vastaukset PSL:n sivustolla.

Lopuksi haluamme korostaa, että lintuinfluenssarokotukset ovat vapaaehtoisia kaikille, myös riskiryhmiin kuuluville henkilöille. Suosittelemme odottamaan, mitä THL ja/tai STM vastaavat heille lähettämiimme kysymyksiin ennen henkilökohtaisen päätöksen tekemistä kannattaako lintuinfluenssarokote ottaa vai ei.

 1. https://pelastetaansuomenlapset.fi/tieteelliset-dokumentit-lintuinfluenssa-ja-pernaruttorokotuksista-eivat-ole-julkista-tietoa/
 2. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/149351/TY%c3%962024_039_Lintuinfluenssarokotukset%20Suomessa_s.pdf?sequence=4&isAllowed=y

LIITE: THL:lle (STM:lle tiedoksi) lähetetty kysymyslista

RE: Vastaus. THL/2355/3.10.00/2024. Lisäkysymys 11.6.2024. Tietopyyntö. Lintuinfluenssarokotteet. (sähköposti 25.6.2024 THL-kirjaamo/Tuuli Karppinen => PSL/nina.bjelogrlic@fimnet.fi)

CC: STM-kirjaamo

Kiitos lisävastauksestanne, joka herätti PSL:n ryhmässä lisäkysymyksiä rokotteen hyötyjen ja riskien suhteesta sekä pohdintaa vastuukysymyksistä työpaperinne mukaan erittäin todennäköisesti odotettavissa olevien vakavien rokotehaittojen vuoksi.

Käsittääksemme riskiryhmille nyt tarjottavan lintuinfluenssarokotteen riskit ovat selkeästi suuremmat kuin H5N8-viruksen aiheuttaman lintuinfluenssan teoreettinen uhka.

Lääkäri- ja juristitiimimme on lukenut työpaperinne 39/2024 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/149351/TY%c3%962024_039_Lintuinfluenssarokotukset%20Suomessa_s.pdf?sequence=4&isAllowed=y  huolellisesti ja pyydämme sen perusteella vastaukset seuraaviin kysymyksiin, jotka voinette ohjata niin tarpeelliseksi arvioidessanne STM:ään asiasta vastaavalle henkilölle / vastaaville henkilöille.

 1. Toteatte sähköpostivastauksessanne seuraavaa: ”Selvennyksenä vielä, että kyseisen rokotteen hankinnasta on päätetty sosiaali- ja terveysministeriössä.” Onko päätös STM:ssä tehty tieteellisin perustein vai WHO:n tai EMA:n suositusten perusteella?
 2. Tieteellisesti kyseenalaisiin kohtiin, joihin emme löydä vastauksia lähettämästänne työpaperista 39/2024, haluamme selvennyksiä seuraavasti:
  1. Työpaperin 39/2024 sivulla 4 todetaan seuraavaa ”Lintuinfluenssavirukset tarttuvat ihmiseen heikosti, ja tartuntatapauksia ilmenee harvoin.” Kuinka harvinaisia tartunnat ovat?Työpaperin 29/2024 sivuilla 6 – 7 todetaan maailmalla ja Euroopassa esiintyneen pelkästään A(H5N1) -virusta ja Suomen tilanteesta todetaan seuraavaa: ”Vuonna 2023 Suomessa todettiin poikkeuksellisen suuria luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemia A(H5N1)-virusinfektion seurauksena. … Vuonna 2024 lintuinfluenssatilanne on Suomessa ollut rauhallinen.” Miksi nyt on katsottu tarpeelliseksi rokottaa riskiryhmät A(H5N8) -virusta vastaan? Työpaperin 29/2024 mukaan sairastumisriski on erittäin vähäinen.Työpaperin 39/2024 sivulla 7 todetaan: ”Ihmisillä A(H5N1)-tartuntoja ei ole todettu.” Kuinka monta vakavaa (sairaalahoitoa vaatinutta, pysyviin oireisiin tai jopa kuolemaan johtanutta) A(H5) -alatyyppien aiheuttamaa lintuinfluenssatapausta maassamme on kaikkiaan todettu? Kuinka monta A(H5N8) viruksen aiheuttamaa infektiota maassamme on todettu ja kuinka moni niistä on aiheuttanut vakavan taudinkuvan ihmisellä?Miksi Suomeen on päätetty hankkia rokote nimenomaan A(H5N8) haaran 2.3.4.4b virusta vastaan, vaikka kuten työpaperin sivulla 8 todetaan lintuinfluenssavirukset muuntuvat jatkuvasti?Ollaanko STM:ssa huomioitu päätöstä tehtäessä,
   1. että tällä pelkästään teoreettisesti ihmiselle vaarallisesta, A(H5N8) -viruksen alatyyppiä vastaan tarkoitetulla rokotteella on tehty pelkästään eläinkokeita jaettä se on käytännössä sama kuin vv. 2007-8, tuolloin pelättyä A(H5N1) lintuinfluenssapandemiaa vastaan kehitteillä ollut  Aflunov -rokote, jonka myyntilupahakemuksen Novartis perui kyseisen rokotteen kliinisiin tutkimuksiin liittyneiden epäselvyyksien vuoksi (https://www.ema.europa.eu/en/documents/medicine-qa/questions-and-answers-withdrawal-marketing-application-aflunov_en.pdf)? Kyseisen rokotteen on epäilty aiheuttaneen vakavia, jopa kuolemaan johtaneita haittoja tutkimukseen osallistuneille koehenkilöille (https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/poland/2235676/Homeless-people-die-after-bird-flu-vaccine-trial-in-Poland.html, https://www.publiceye.ch/en/topics/pharmaceutical-industry/investigations/poland)? Samalle Aflunov rokotteelle on myönnetty myyntilupa 28.11.2010 ilman uusia kliinisiä teho- ja turvallisuustutkimuksia (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/aflunov-0#authorisation-details). Viime syksynä Euroopan lääkevirasto myönsi myyntiluvan tälle samalle Aflunov rokotteelle nimellä ’Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus (H5N8) ilman uusia teho- tai turvallisuustutkimuksia (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/zoonotic-influenza-vaccine-seqirus).
  1. Nyt hankitun ja riskiryhmille tarjotun A(H5N8) -rokotteen turvallisuudesta todetaan työpaperin sivulla 9 mm. seuraavaa ”H5N8-rokotteen kaltaiselle H1N1 -rokotteelle, joka sisältää saman määrän MF59C.1-adjuvanttia, on lisäksi havaittu joitakin harvinaisia haittavaikutuksia, esimerkiksi neurologisia häiriöitä ja yleistyneitä ihoreaktioita. … On mahdollista, että myös H5N8-rokotteella saatetaan havaita esimerkiksi edellä mainittujen kaltaisia hyvin harvinaisia haittavaikutuksia, jos rokotetaan suuria määriä ihmisiä.” Onko A(H5N58) viruksen mahdollisesti aiheuttamia vakavia oireita, jotka perustuvat oletettavasti toistaiseksi pelkkään teoreettiseen epäilyyn, ja vakavien lintuinfluenssatapausten esiintyvyyttä verrattu jo tällä hetkellä tiedossa oleviin A(H5N8) -rokotteen aiheuttamiin vakaviin haittoihin ja niiden esiintyvyyteen? Mikäli on, niin miten?
 3. Työpaperin sivulla 9 todetaan: “Suomessa rokotteiden turvallisuudesta vastaavat Fimea ja THL. … Rokotuksen ottaminen on vapaaehtoista – rokotettava voi aina halutessaan kieltäytyä rokotteen ottamisesta.” Kuka / mikä taho vastaa tämän hetkisen virallisen tiedon valossa A(H5N8) rokotteen todennäköisesti osalle rokotetuista aiheuttamista vakavista haitoista, joita työpaperin 39/2024 mukaan voi ilmaantua? Jääkö sairastumisriski (vapaaehtoisuuteen perustuvalla rokottautumisella A(H5N8) virusta vastaan) rokoteesta vakavan haitan saaneiden omalle vastuulle? Samankaltainen A(H1N1) virusta vastaan suunnattu rokotehan aiheutti noin 200 suomalaiselle nuorelle heidän työkykyä heikentävän elinikäisen neurologisen sairauden, narkolepsian.

Pyydämme teitä huomioimaan rikoslain 34 luvun 4 pykälän (terveyden vaarantaminen), jonka mukaan terveydelle vaarallisen aineen, joka on ihmisille tarkoitettu, saattaminen myrkyttämällä tai muulla tavalla ihmisiin siten, että siitä aiheutuu yleistä vaaraa ihmisten terveyden vahingoittumisesta, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, mistä saa vähimmillään 4 kuukautta vankeutta.

Todettakoon, että asian tärkeyden vuoksi tulemme julkaisemaan nämä kysymyksemme ja teiltä THL:sta / STM:ltä niihin saamamme vastaukset Pelastetaan Suomen Lapset -tiimin kotisivustolla sekä tiedottamaan tästä kirjeenvaihdosta myös ulkomaisia yhteistyökumppaneitamme.

Pelastetaan Suomen Lapset -tiimin puolesta,

Nina Bjelogrlic, FM, LT
Neurologian erikoislääkäri
Kehitysvammalääketieteen erityispätevyys
Entisen Lääkelaitoksen (nyk. FIMEA:n) tieteellisistä neuvonnoista vastannut ylilääkäri

Aki Nummelin
Oikeustieteiden maisteri
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Kauppatieteiden maisteri


Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit