LAILLISUUSVALVONTA

EU:N SYNNYN HISTORIAA

LAKIMIES WALTER HALLSTEINIA (1901 – 1982) PIDETÄÄN EU:N KEHITTÄJÄNÄ.  Hän kehitti Euroopan yhdentymistä askel askeleelta: Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (1951) sekä Rooman sopimus (1957), jolloin syntyi EEC eli Euroopan talousyhteisö. Hallstein toimi talousyhteisön puheenjohtajana 1958 – 1967 komennuksessaan tuhannet byrokraatit vailla demokraattista kontrollia. Häntä tukivat teollisuuskartellit ja niiden poliittiset kannattajat.

HALLSTEIN YLISTÄÄ KIRJASSAAN HUPPUSAAVUTUKSENAAN EUROOPAN KOMISSIOTA: ”Komissio käynnistää kaikki toiminnot, se on mitä omaperäisin tekijä Euroopassa, vailla ennakkotapausta historiassa, se edustaa Euroopan yhteisöä sen sisällä ja ulkopuolella. Komissio on riippumaton jäsenvaltioiden hallituksista. Jäsenvaltiot eivät saa antaa Komissiolle ohjeita eikä Komissio saa ottaa sellaisia vastaan. Komissiolla on monopoli säätää lakeja.”

HALLSTEININ SUUNNITELMA EUROOPAN YHDENTYMISESTÄ PERUSTUU KAUEMMAS HISTORIAAN, kansallissosialistisen Saksan aikaan. Hallstein oli kansallissosialistisen puolueen jäsen, Laillisuusvalvontaryhmän jäsen, kansallissosialistisen lakimiesyhdistyksen jäsen, kansallissosialistisen opettajayhdistyksen jäsen sekä Rostockin yliopiston laki- ja taloustieteen tiedekunnan jäsen. Saksa uskoi voittavansa toisen maailmansodan ja siksi laadittiin suunnitelmat valloitettujen alueiden liittämiseksi laillisesti ja taloudellisesti yhtenäiseksi suurvaltioksi. Walter Hallstein oli laillisuussuunnitelman arkkitehti ja hän piti siitä luennon Rostockissa vuonna 1939.

YHTEISEN EUROOPAN TULEVIA LAKEJA HALLSTEIN KUVAA PITÄMÄSSÄÄN LUENNOSSA mm. SEURAAVASTI: ne ovat ehdottomia, lopullisia ja voimassa kaikissa maailmansodassa valloitetuissa maissa, tuomarin rooli on integroitu lakeihin (esim. määräyksen noudattamatta jättäminen aiheuttaa avustuksen tai työpaikan menetyksen, kirjoittajan lisäys), valloitettujen alueiden kaikki lait muutetaan, lait ovat voimassa ikuisesti ja ne ovat totalitäärisiä. Lait koskevat kaikkia elämän alueita.

HALLSTEININ MUKAAN LAKIEN MUUTOS SAADAAN AIKAAN NOPEASTI JA KATTAVASTI ”HÄTÄOHJELMALLA” eli ANNETAAN LAILLISESTI SITOVA ASETUS, DIREKTIIVI.

Hallstein hävitti todistusaineiston ja kielsi kansallissosialistiset yhteytensä liittoutuneiden kuulusteluissa.

EU SYNTYY JA HALLSTEININ NÄKEMYKSET TOTEUTUVAT

LISSABONIN SOPIMUKSELLA ALLEKIRJOITETTIIN v. 2009 VOIMAAN TULLUT EU:N PERUSSOPIMUS. PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ EI KOSKAAN JÄRJESTETTY KANSANÄÄNESTYSTÄ!
Euroopan kansalaisilla ei siis ollut mahdollisuutta estää kansallisen vallan siirtymistä Euroopan Komissiolle. Tällä sopimuksella syntyi Euroopan Unioni, EU, josta tuli laillinen elin ja jäsenvaltiot menettivät Hallsteinin mallin mukaisesti itsenäisen lainsäädäntövaltansa EU:n Komissiolle. Komissiolla on 30 eri pääosastoa, joissa kyseisen pääosaston lakimiehet kirjoittavat lakiesitysluonnokset. Jokaisella jäsenmaalla on Komissiossa yksi poliittisesti nimitetty jäsen, komissaari.

Komissiota johtaa puheenjohtaja, jonka valitsee Euroopan parlamentti. Puheenjohtaja julkistaa asiat, joita Komissio ajaa ja hän myös määrittää lainsäädäntötyön sisällön. 9 d Artikla, kohta 6 a): ”Komission puheenjohtaja määrittelee suuntaviivat, joiden mukaan Komissio hoitaa tehtävänsä”. Puheenjohtajalla on siis valta. Puheenjohtajan vallan Komissiossa vahvistaa hänen valtansa komissaareihin, 9 d Artikla 6 c): ”Komission jäsen eroaa, jos komission puheenjohtaja sitä häneltä pyytää”.

Puheenjohtajan ja Komission vallankäyttö on täysin riippumaton EU:n jäsenvaltioista (9 d Artikla, 3 kohta): ”Komissio hoitaa tehtäväänsä täysin riippumattomana. Tehtäviään hoitaessaan Komission jäsenet eivät saa pyytää eivätkä ottaa ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, elimeltä tai laitokselta…” Perussopimus antaa yksinomaisen lainsäädäntöoikeuden Komissiolle (9 d Artikla, 2 kohta): ”Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädös voidaan antaa ainoastaan Komission ehdotuksesta…”

Komissiolla on myös valta muuttaa säädettyjä lakeja: ”Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä säädöksessä voidaan siirtää komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia” (Unionin säädökset 249 b) artikla kohta 1).

Komissiolla on siis yksinoikeus antaa laillinen asetus, direktiivi tai päätös eli säätää meitä koskevat lait. Komissio on itse itseään hallitseva elin. Sen alaisena toimii yli 54 000 byrokraattia.

Kaikkien jäsenvaltioiden on muutettava kansalliset lakinsa vastaamaan EU:n säädöksiä: 249 c Artikla, kohta 1: ”Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset toimenpiteet unionin oikeudellisesti velvoittavien säädösten täytäntöönpanemiseksi”
Lait ovat myös loputtomasti voimassa: Loppumääräykset, 3 Artikla: ”Tämä sopimus on tehty rajoittamattomaksi ajaksi”

Euroopan parlamentilla ei siis ole lainsäädäntöoikeutta. Europarlamentaarikot vain päättävät parlamentin kannan Komission antamiin lakiesityksiin. Eurooppa-neuvostokaan ei säädä lakeja. Euroopan ministerineuvoston tärkein tehtävä on EU:n lainsäädännön hyväksyminen, ei siis lakien laadinta. Eliitti valitsee Komission jäsenet ja sen puheenjohtajan, me kansalaiset emme voi heidän valinnastaan äänestää.

TALOUSHALLINTO

SAKSAN KANSALLISSOSIALISTISELLA HALLINNOLLA OLI TALOUSSUUNNITELMA VALLOITETULLE SUURALUEELLE. Sitä varten oli Dresdenissä suunnittelutoimisto, jota johti Arno Sölter. Hän kirjoitti kirjan ”Suur-alueen kartelli – väline Uuden Euroopan talousjärjestykseen”. Suunnitelman mukaan taloutta johti Keskuskartellitoimisto, joka olisi korkein säätelevä auktoriteetti, tekisi kaikki lopulliset päätökset ja pitäisi yhteyttä tärkeimpiin toimijoihin koskien taloutta, kauppaa, hinnoittelua ja hyödykkeitä. Kartellin säännöt koskisivat koko vallattua aluetta, jolle oli luotava yhteiset kauppa- ja taloussäännöt. Tätä varten piti tehdä ”hallintosopimus”, joka kattaisi kaikki meneillään olevat muutokset ja sopimukset.

YHTEINEN TALOUSSUUNITELMA TOTEUTUU NYT EU:N PERUSSOPIMUKSESSA:
– 2 b Artikla, kohta 1: ”Unionilla on yksinomainen toimivalta seuraavilla aloilla: a) tulliliitto… b) sisämarkkinoiden toimintaa varten tarvittavien kilpailusääntöjen vahvistaminen c) euroalueen rahapolitiikka… e) yhteinen kauppapolitiikka…”
– 2 b Artikla, kohta 2: ”Unionilla on yksinomainen valta tehdä kansainvälinen sopimus…”
– 24 Artikla: ”Unioni voi tehdä sopimuksia yhden tai useamman valtion tai kansainvälisen järjestön kanssa…”
– 32 Artikla, kohta 1: ”Unioni määrittelee yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan ja toteuttaa sitä.”
– 188p Artikla: ”Unioni harjoittaa aiheellista yhteistyötä Yhdistyneiden Kansakuntien elinten… kanssa”

Kartellitoimiston virkaa hoitaa EU:n Komissio.

TEOLLISUUSKARTELLI IG FARBEN RAHOITTI KANSALLISSOSIALISTIEN SOTAA. Tarkoitus oli ottaa valloitettujen maiden elinkeinoelämä ja tuotanto haltuun. Sotasuunnitelmaa alettiin yhdessä valmistaa jo v. 1936. IG Farbenin toimijoita syytettiin ja tuomittiin Nürnbergin sotaoikeudenkäynnissä. Arno Sölter kuitenkin julkaisi v. 1962 uuden kartellikonseptinsa.

CARL F OPHULES OLI IG FARBENIN PATENTTIASIANTUNTIJA. Patentit takaavat tuotteen tai tuotantoprosessin omistusoikeuden ja voittorahat. Ne ovat taloudellinen väline miljardivoittoihin. Myöhemmin Sölter toimi Hallsteinin oikeana kätenä ja oli ”Saksan suurlähettiläs” Brysselissä. Hän oli myös mukana laatimassa lakeja Euroopan tuomioistuimeen.

YHTEENVETO

Kansallissosialistien laki- ja talousstrategistit siirtyivät sujuvasti Brysselin EU:n arkkitehdeiksi.

Sylvi Silvennoinen-Kassinen, LKT, dosentti

Viitteet:
Walter Hallstein EU:n visionäärinä:
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers/walter-hallstein_fi
Lissabonin sopimus suomeksi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL.
Kirja Heli Satuli: EU-perusteos, eurooppatiedotus.fi, Ulkoministeriö, 2020
Kirja Walter Hallstein: Die Europäische Gemainschaft
Kirja Arno Sölter: Das Grossraumkartell
Kirja: Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath and August Kowalczyk: The Nazi Roots of the “Brussels EU”

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit