Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Muhos on tehnyt poikkeuksellisen ja esimerkillisen päätöksen, josta uutisoi Tervareitti 9.9.2021. Kunta on päättänyt pyytää kaikilta alle 15-vuotiailta huoltajien kirjallisen luvan koronarokotukseen. Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmä on lähettänyt Muhoksen kunnalle onnittelut lain noudattamisesta ja kannustaa muitakin kuntia samaan.

Kirjeemme alla:

Hyvä Muhoksen kunnan johtoryhmä, 

Viisas päätöksenne on herättänyt suurta iloa PelastetaanSuomenlapset.fi – lääkäriryhmässämme. 

Haluamme onnitella teitä hienon esimerkin antamisesta muillekin Suomen kunnille. 

Lämpimin terveisin

LL Rauli Mäkelä, Espoo

Lääkäriryhmän yhteyshenkilö

Suomessa pitäisi noudattaa

LAKIA LÄÄKETIETEELLISESTÄ TUTKIMUKSESTA

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488
Nyt sitä ei noudateta.
Lain ”Pykälä 6 – Tutkittavan suostumus” sanoo näin:

Tutkittavalle on annettava riittävä selvitys mahdollisista riskeistä ja haitoista. Selvitys on annettava siten, että tutkittava pystyy päättämään suostumuksestaan tietoisena tutkimukseen liittyvistä, hänen päätöksentekoonsa vaikuttavista seikoista.


Lisäksi Lain ”Pykälä 8 – Alaikäinen tutkittavana” sanoo näin:

Alaikäinen saa olla tutkittavana vain, jos samoja tieteellisiä tuloksia ei voida saavuttaa muilla tutkittavilla ja jos tutkimuksesta on vain vähäinen vahingon vaara tai rasitus alaikäiselle.

Lisäksi edellytetään, että:
1) tutkimuksesta on odotettavissa suoraa hyötyä hänen terveydelleen; tai
2) tutkimuksesta on odotettavissa erityistä hyötyä iältään tai terveydentilaltaan samaan ryhmään kuuluvien henkilöiden terveydelle.

Jos alaikäinen on täyttänyt 15 vuotta ja ikäänsä, kehitystasoonsa sekä sairauden ja tutkimuksen laatuun nähden kykenee ymmärtämään tutkimuksen tai tutkimustoimenpiteen merkityksen ja kysymys on tutkimuksesta, josta on odotettavissa suoraa hyötyä hänen terveydelleen, riittää siihen hänen tietoon perustuva kirjallinen suostumuksensa. Tällöinkin huoltajalle on ilmoitettava asiasta. Muussa tapauksessa alaikäinen saa olla tutkittavana vain, jos hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa sen jälkeen, kun suostumuksen antamiseen oikeutetulle on annettu 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys. Suostumuksen tulee olla alaikäisen oletetun tahdon mukainen.

Kaikki kunnat mukaan noudattamaan lakia

Monet kunnat eivät joko tunne lakia tai eivät sitä jostain muusta syystä noudata.
Hyvän kierre voi lähteä yhdestä kipinästä ja Muhoksen kunnan päättäjien esimerkillisyys on poikkeuksellisen hienoa näinä aikoina. Samanlainen päätös on helppo tehdä joka kunnassa. Kanssaihmisten henki ja terveys kannattaa laittaa aina kaikessa päätöksenteossa etusijalle, sillä koko loppuelämämme ajan joudumme katsomaan itseämme peilistä ja punnitsemaan tekojamme ja erityisesti tekemättä jättämisiämme.

Lasten hyödyt ja haitat puntariin

Kokeellisen geeniteknologialla valmistetun injektion ottaminen ”koronarokotteen nimissä” on iso päätös jokaiselle, sillä kukaan ei tiedä tämän kokeilun pitkäaikaisia vaikutuksia. Jo nyt vakavia haittavaikutuksia on tullut ennätysmäärä maailmalla. Suomessa lääketurvallisuuslaitos Fimean rekistereihin on ilmoitettu jo lähes 13 000 rokotteisiin liittyvää haittavaikutusilmoitusta. Tähän mennessä (8.9.2021) on ilmoitettu 2394 vakavaa  ja 117 kuolemaan johtanutta haittavaikutusta, käsittelyä odottaa noin 11 000 ilmoitusta. Tieteellisten tutkimusten mukaan vain 1-10% rokotteiden haittavaikutuksista ilmoitetaan rekistereihin. Kun vielä tiedetään, että lasten ja nuorten riski kuolla koronaan on vain 0,0002 % eli käytännössä nolla, heillä on vain hävittävää, jos heidät laitetaan tähän rokottamisena mainostettuun ihmiskokeeseen.

Rokotteiden terveydellisistä vaaroista on voitava keskustella julkisesti

Kaiken järjen mukaan näin vaarallinen ihmiskoe pitäisi lopettaa välittömästi ja olisi pitänyt lopettaa jo heti alkukeväällä 2021, kun pistoksen vaarallisuus alkoi ilmetä Suomessa ja maailmalla. Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmä on tehnyt kaikkensa, jotta Suomessa noudatettaisiin Suomen lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi PSL-ryhmä on pyrkinyt edistämään näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja lääketieteen etiikan huomioimista epidemian hoidossa. Vaikuttaa siltä, että valtiomme ylimmät viranomaiset ja media ripustautuu liian yksisilmäisesti THL:n ohjeistukseen, joka taas tulee suoraan Maailman Terveysjärjestö WHO:lta. Toteamme, että avointa tieteellistä keskustelua näistä pahasti kesken tuotekehitystä olevista geeniterapiapistoksista vaikuttaa olevan erittäin vaikeaa saada aikaan.

Pelastetaan Suomen Lapset -ryhmä on seurannut ja seuraa koko ajan kansainvälistä tieteellistä keskustelua ja tutustuu koko ajan kansainväliseen tieteelliseen materiaaliin, jonka pohjalta näihin keskeneräisiin geeniteknologiapistoksiin liittyvät kysymykset ovat muuttuneet päivä päivältä vakavammiksi. Tämän tieteellisesti perustellun keskustelun täydellinen puuttuminen herättää vakavia kysymyksiä, koska kaiken perusta tulisi olla kansalaisten hengestä ja terveydestä huolehtiminen. THL:n Hanna Nohynek on itse julkisesti lukuisia kertoja todennut, että olemme tekemisissä täysin uudenlaisten lääketieteellisten ratkaisujen kanssa, eikä meillä ole tietoa kaikista mahdollisista näiden pistosten ihmisille aiheuttamista terveydellisistä haitoista ja pitkäaikaisvaikutuksista.

Lasten ja nuorten rokottaminen tällaisilla seurauksiltaan tuntemattomilla geenimanipulaatiopistoksilla on valtava riski Suomen kansakunnan tulevaisuudelle.

Toivomme, että päättäjät, vanhemmat ja terveydenhuollon ammattilaiset ottavat Muhoksen kunnasta mallia ja lähtevät laillamme pelastamaan Suomen lapsia!

Yhteistyöterveisin, Tieteen ja Terveyden puolesta

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmä

PelastetaanSuomenLapset.fi

info(at)pelastetaansuomenlapset.fi

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit