Kansanedustajat

Suomen eduskunta

tiedotus@eduskunta.fi

cc:           Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö

kirjaamo@tpk.fi                                                                                                                    Helsinki 22.11.2021

ASIA: KORONAROKOTUKSET ON KESKEYTTÄVÄ VÄLITTÖMÄSTI

Arvoisat kansanedustajat (cc: Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö),

Me Pelastetaan Suomen Lapset kampanjan yleislääkäreistä, eri alojen erikoislääkäreistä, tohtoreista ja dosenteista koostuva noin 50 hengen lääkäriryhmä vaadimme heinäkuussa 2021 maamme johtaville poliitikoille ja virkamiehille lähettämässämme kirjeessä1 koronarokotukset keskeytettäväksi, kunnes tuolloin avoinna olleisiin tieteellisin kysymyksiin (koskien COVID-19 taudin vakavuutta, aktiivisen taudin toteamiseen käytetyn menetelmän luotettavuutta ja kokeellisten geeniteknologiaan perustuvien, kehitysvaiheessa olevien rokotteiden turvallisuutta) saadaan vastaukset. Emme saaneet THL:lta emmekä Fimea:lta kysymyksiimme substanssin kannalta hyväksyttäviä vastauksia2.  Lisäksi THL:n vastauksesta puuttui allekirjoitus, ja se oli lähetetty anonyymina THL:n kansliasta. Täten vastauksen antaneen henkilö nimi jäi piiloon.

Viranomaiset eivät vastanneet mm. kysymykseemme siitä, kuinka monta haittailmoitusta vakavasta haitasta ja kuolemaan johtaneesta tapauksesta tarvitaan koronarokotusten keskeyttämiseksi maassamme. Fimea:lta ja THL:lta saamiemme vastausten perusteella viranomaiset eivät selvitä heille raportoitujen tuhansien haittojen syy-seuraussuhdetta heidän omien, THL:n sivustoilta löytyvien kriteereiden perusteella vaan luottavat kaikessa tekemisessään Euroopan lääkevirastossa ja WHO:ssa tehtäviin päätöksiin.

Vakavia haittoja ja kuolemaan johtavia haittoja on tullut ja tulee jatkuvasti lisää niin kauan kun rokotuksia jatketaan. Vuosien saatossa voi uusia vakavia haittoja (esimerkiksi nuortemme lisääntymiskyvyttömyyttä) ilmetä lisää, sillä koronarokotteiden kliiniset tutkimukset ovat vielä kesken vv. 2022-24 saakka. Nyt jo tässä vaiheessa on jopa patologian dosentti emeritus Seppo Sutinen kiinnittänyt huomionsa poikkeuksellisen suureen haittailmoitusten lukumäärään ja vaatinut täysin aiheellisesti 17.11.2021 Teille arvoisat kansanedustajat lähettämässään kirjeessä rokotukset keskeytettäviksi3.   

Haittailmoituksista on erityisesti todettava seuraavaa. Toisin kuin yleisesti luullaan, THL ja Fimea eivät kerää oma-aloitteisesti kentältä tietoa rokotteiden haittavaikutuksista, vaan ne ovat täysin sen tiedon varassa, mikä Fimea:lle lähetetään. Lisäksi, haittavaikutusten ilmoittaminen on Tartuntatautilain uudistuksesta 1.3.2017 lähtien ollut vapaaehtoista, joka tarkoittaa, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä ei ole enää velvollisuutta tehdä haittailmoituksia, toisin kuin aikaisemmin. Tämä on tietenkin erikoista varsinkin näiden keskeneräisten ja arvaamattomien rokotusten kohdalla, sillä THL ja Fimea ovat täysin tietoisia kansainvälisistä tutkimuksista, jotka osoittavat, että vapaaehtoisten haittailmoitusten määrä kertoo korkeintaan 10% todellisten haittavaikutusten määrästä.

Sen lisäksi, että koronarokotukset ovat aiheuttaneet ennätyksellisen määrän haittoja, niin niistä ei ole mitään hyötyä kuten julkisuudessa virheellisesti väitetään. Arvovaltaisissa tiedelehdissä julkaistujen raporttien perusteella rokotetut voivat levittää Delta-varianttia muihin henkilöihin vähintään yhtä hyvin tai jopa tehokkaammin kuin rokottamattomat ja rokotettujen sairastuminen COVID-19 tautiin on vähintään samaa luokkaa, ellei jopa yleisempää kuin rokottamattomien4,5,6,7 (ks. myös suomenkieliset kuvaukset edellä esitetyistä tiedeartikkelaista8,9).  Luonnollisena seurauksena tästä on se kiistattomasti osoitettu fakta, että rokotekattavuuden lisääntyminen ei ainakaan vähennä koronatapausten määrää6,9.

Omat tiedotusvälineemme antavat koronarokotteiden hyödyllisyydestä täysin päinvastaisen kuvan10 kuin mitä lääketieteellinen, vertaisarvioitu kirjallisuus. Tämä selkeä ristiriita hämmentää varmasti monia. Tähän löytyy ainakin yksi selittävä tekijä. Sairaaloissamme luokitellaan rokottamattomiksi kaikki sellaiset henkilöt, joiden ensimmäisestä rokotuksesta on alle seitsemän päivää siitä, kun oireet ovat alkaneet ja vastaavasti yhden rokotteen saaneiksi kaikki ne, joiden toisesta tehosteannoksesta on aikaa alle yksi viikko11. Siis osa rokottamattomiksi luokitelluista sairastuneista henkilöistä on saanut ensimmäisen rokotteensa viikon sisällä taudin alkamisesta. Siitä, kuinka moni oikeasti rokottamaton on maassamme sairastunut, ei tietääksemme ole virallista tietoa saatavilla. On perusteltua olettaa, että ns. ”rokottamattomien” ja ”kertaalleen rokotettujen” sairastumiset johtuvat viikon sisällä oireiden alkamisesta heille annetusta koronarokotteesta ja sen aiheuttamasta lisääntyneestä sairastumisriskistä7.

Meidän velvollisuutemme lääkäreinä on vaalia ihmisten terveyttä ja henkeä perustaen kaiken toimintamme vahvaan, riippumattomaan ja luotettavalla tavalla tuotettuun tieteelliseen näyttöön. Viranomaiset luottavat rokoteteollisuuden rahoittamiin ja täten rokotemyynnin lisäämiseen tähtääviin tutkimuksiin. Luotettavan tiedon saamiseksi on syytä perehtyä myös riippumattomien tahojen tuottamaan lääketieteelliseen kirjallisuuteen. Näin toimiessamme olemme joutuneet näkemään, kuinka kansalaisillemme tarjotaan ja kuinka heitä suorastaan pakotetaan ottamaan heidän terveyttään ja henkeään vakavasti vaarantava, täysin turha, keskeneräinen, uuteen vaikutusmekanismiin ja täten pitkäaikaisvaikutuksiltaan arvaamaton koronarokote. Tilannetta komplisoi se, että vain hyvin pieni osa meistä lääkäreistä pystyy puolustamaan kansalaisia julkisesti omaa työpaikkaansa ja toimeentuloaan menettämättä.

Teidän velvollisuutenne, meidän kaikkien edustajina on puolustaa meitä, Suomen kansalaisia. Paraikaa meillä on käynnissä III maailmansotaan verrattavissa oleva taistelu luotettavan ja epäluotettavan tiedon välillä. Pakkorokotuksiin ja koronapassiin liittyvien päätösten perustaminen rokoteteollisuuden tuottamaan ja viranomaisten puoltamaan, mutta tieteellisesti vinoutuneeseen tietoon johtaa tuhoon. Koronarokotusten jatkaminen kasvattaa jo tähän mennessä tuhansien kansalaistemme kokemien vakavien, pysyvien vammautumisten ja myös kuolemien lukumäärää. Me teemme voitavamme tukeaksemme Teitä vaativassa työssänne ja vastaamme mielellään mahdollisiin kysymyksiinne. 

Äänestäkää EI pakkorokotuksille ja koronapassille, ja vaatikaa koronarokotukset lopetettavaksi välittömästi kansalaistemme uusien rokotekuolemien ja muiden vakavien vammautumisten estämiseksi – riippumatta siitä, mikä puolueenne ”virallinen” kanta on. Muistanette, että tähän Teitä velvoittaa Suomen perustuslaki***.

***

Suomen perustuslaki 731/1999 

29 §
Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

***

Siis voimassa olevan perustuslakimme mukaan mitkään muut määräykset eivät saa rajoittaa kansanedustajan toimintaa ja omaa päätöksentekoa. 

Ryhmäkuri on täysin puolueiden itse rakentama painostusmenetelmä, jonka eri puolueet ovat ottaneet yhteistuumin käyttöön. Se on vääristänyt demokraattisen päätöksenteon täydellisesti. Kyseessä on painostusmenetelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että työhönsä vakavasti suhtautuville ja oman käsityksensä mukaisesti toimiville kansanedustajille käy huonosti: puoluejohto ei enää pidä ko. kansanedustajaa heille arvokkaana pelimiehenä / pelinaisena. Tällaisella kansanedustajalla ei ole mitään mahdollisuutta päästä etenemään poliittisella urallaan erilaisiin positioihin sen enempää valtionhallinnossa kuin yksityisellä puolella. Toisaalta tiedätte varmaankin, kuinka ”sopivia” poliitikkoja istuu monien yritysten hallintoneuvostoissa, kuinka he saavat sitä kautta epäsuoraa ja suoraa taloudellista tukea (esimerkiksi vaalirahoituksen muodossa) sekä pystyvät täten varmistamaan poliittisen uransa jatkumisen. Puoluekuri on osa suomalaista rakenteellista korruptiota.  Tällaiset perustuslain vastaiset toimintatavat tulisi lopettaa. Yksittäisen kansanedustajan omaan, itsenäiseen harkintaan perustuvaa päätöstä on kunnioitettava.

Nyt on suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen kansalaisten turvallisen ja itsenäisen elämän kannalta ehdottoman tärkeää, että jokainen Teistä arvoisat kansanedustajat, noudattaa perustuslakia eli etsii totuutta itse tietoa hankkien, kuuntelee meitä riippumattomia asiantuntijoita ja toimii sitten oman tietoisen harkintansa mukaisesti osallistuessaan koronarokotusten jatkamista ja koronapassia koskevaan päätöksentekoon. 

Vakavin terveisin,

Pelastetaan Suomen Lapset kampanjan lääkäreiden puolesta,

Rauli Mäkelä, LL  rauli.makela@protonmail.com

Viitteet

 1. https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2021/08/FIMEA-THL-kirje.pdf
 2. https://pelastetaansuomenlapset.fi/viranomaiset-ovat-avanneet-tieteellisen-keskustelun-vastaamalla-29-7-2021-heille-lahetettyihin-kysymyksiin/
 3. https://www.facebook.com/kansanedustaja.ano.turtiainen/posts/592592808729611
 4. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
 5. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.30.2100636
 6. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-021-00808-7
 7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/
 8. https://koronarealistit.com/tiedeuutinen-rokotetuilla-on-251-kertainen-viruskuorma-rokottamattomiin-verrattuna/
 9. https://pelastetaansuomenlapset.fi/epidemiologinen-tutkimus-rokotekattavuus-ei-korreloi-covid-19-tapausten-lukumaaraan/
 10. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/167b77e5-1573-4466-9b25-d1896c61aafe
 11. https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirus-lukuina
Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit