PSL Artikkeli 21.4.2023

GMO-VALHEET PALJASTUVAT!

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/gmo-valheet-paljastuvat/

”Pelastetaan Suomen Lapset” on riippumattomien lääkärien ja tutkijoiden järjestö, johon kuuluu psykiatri Nina Kristiina Honkanen. Hän on laatinut seuraavan tiivistelmän suomennoksestaan eläkkeellä olevan australialaisen asianajajan Julian Gillespien englanninkielisestä artikkelista The Canaries in the Human DNA Mine. Artikkeli käsittelee Euroopan Unionin lainsäädännön viidakkoon upotettua tietoista valhetta COVID-19-mRNA-piikkien sisältämistä ihmiselle vaarallisista geenimuunnelluista organismeista (GMO). Ihmisten tulee saada tietää kaikki olennaiset asiat liittyen koronapandemiaan ja massiivisiin, maailmanlaajuisiin pandemianvastatoimiin. Kyseessä ovat vakavat rikokset ihmisyyttä vastaan.

Gillespien koko artikkelin suomennos: Ihmisen DNA-kaivoksen kanarialinnut

Tämä artikkeli pdf-tiedostona: GMO-valheet paljastuvat

Johdanto

Australialaisen asianajajan Julian Gillespien 8.3.2023 julkaiseman artikkelin yhteenvedosta selviää jo olennainen:

 • Vuosikymmenien ajan kehiteltyä monimutkaista ja yksityiskohtaista lainsäädäntöä, joka luotiin suojelemaan ihmiskuntaa altistumalta geenimuunnelluille organismeille. Tämä lainsäädäntö jätettiin huomiotta, tai säädettiin uusia lakeja, jotka hetkessä jättivät huomiotta tämän lainsäädännön SARS-CoV-2-viruksen saapuessa. 
 • Tämä tehtiin tarkoituksella, eikä suinkaan ihmiskunnan eduksi. 
 • LNP-modRNA -“rokotteet” (LPN= lipidinanopartikkeli, mod=muunneltu) ovat aina täyttäneet lailliset määritelmät tulla luokitelluiksi geenimuunnelluiksi organismeiksi. Pfizer, Moderna ja sääntelyviranomaiset tiesivät tämän. 
 • Pfizer ja Moderna, sääntelyviranomaiset ja osalliset poliitikot ovat toistaneet, että modRNA:t eivät pääse solutumaan ja että ne eivät käänteistranskriptoidu, mikä lyhykäisydessään tarkoittaa sitä, että ne eivät muuttuisi osaksi ihmisen DNA:ta. Tämä on ollut tietoista valehtelua.
 • Yli neljän vuosikymmenen aikana kertynyt tieteellinen näyttö, joka alkoi Nobel-palkinnosta (1983), on osoittanut vain ja ainoastaan kohti sitä, että modRNA:t integroituvat ihmisen genomiin. 
 • WHO ja sääntelyasiantuntijat eivät halunneet globaalin väestön tietävän näistä faktoista.

Heinäkuussa 2020, vähän ennen massiivisen COVID-19-rokotuskampanjan alkua, tuli kaikissa Euroopan Unionin maissa voimaan Europopan parlamentin ja neuvoston Asetus 2020/1043, koskien sellaisten ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisten tutkimusten suorittamista ja näiden lääketuotteiden toimittamista, jotka sisältävät tai koostuvat geenimuunnelluista organismeista ja jotka on tarkoitettu COVID-19-taudin hoitoon tai ehkäisyyn.

Niin, tässä puhutaan todellakin geenimuunnelluista organismeista COVID-19-taudin hoitoon tai ehkäisyyn tarkoitetuissa lääkkeissä!

Kaksi aikaisempaa EU-direktiiviä: Direktiivi 2001/18/EY (12.3.2001) liittyi ilmoitustietoihin, jotka vaaditaan ennen geenimuunneltujen organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön tai haettaessa lupaa geenimuunneltua organismia sisältävien tuotteiden markkinoille saattamiseen; Direktiivi 2009/41/EY (6.5.2009) liittyi ilmoitustietoihin, jotka vaaditaan ennen geenimuunneltujen organismien käyttöä suojatussa tilassa (laboratoriossa) — Molemmat oli tarkoitettu suojelemaan ihmisten terveyttä geenimuunnelluilta organismeilta.

Näissä kahdessa aikaisemmassa direktiiveissä käydään yksityiskohtaisesti läpi, mitä kaikkea rahoittajien pitää ottaa huomioon ja ilmoittaa viranomaisille ennen geenimuunnellun organismin ympäristöön levittämistä, markkinoille saattamista tai niiden laboratoriossa käsittelemistä. Mutta, mitä tapahtuikaan, kun SARS-CoV-2-virus ilmestyi, koronapandemia julistettin ja massiivinen koronarokotuskampanja haluttiin käynnistää ”in the speed of science” kuten Pfizerin kansainvälisten kehittyneiden markkinoiden johtaja Janine Small ilmaisi Euroopan parlamentin COVID-käsittelyssä lokakuussa 2022 (katso Pfizerin valhe “rokotteen” tartuntoja estävästä vaikutuksesta):

 • Ensinnäkin, heinäkuussa 2020 voimaan tulleen Euroopan parlamentin Asetuksen 2020/1043 mukaisesti mitään ilmoitustietoja geenimuunnelluista organismeista COVID-19-”rokotteisiin” liittyen ei enää vaadita!

Gillespie asianajajana argumentoi, että yleisön oikeutta saada tietää ja antaa lausuntonsa ja kommenttinsa valtiovallan lupaviranomaisille, ja oikeutta jatkaa keskustelua ja väittelyä ehdotettuja GMO-aktiviteettejä tai GMO-tuotteita vastaan, on pidettävä kyseenalaistamattomana ja vakiintuneena ihmisoikeutena, joka menee minkä tahansa tunnustetun lain yläpuolelle. Geenimuunnellut organismit uhkaavat muuttaa ihmisen DNA:ta ikuisiksi ajoiksi, ja siten myös ihmisten identiteettiä ja olemassaoloa, puhumattakaan välittömistä ihmisen terveydelle koituvista uhkista, joita geenimuunnellut organismit voivat aiheuttaa. Asetus 2020/1043 poisti laittomasti tämän ihmisoikeuden 447,7 miljoonalta Euroopan kansalaiselta heinäkuussa 2020. Tämän ihmisoikeuden, jonka nämä 447,7 miljoonaa ihmistä jakoivat maapallon muiden 7,4 miljardin ihmisen kanssa vielä v. 2020.

On loukkaamaton ihmisoikeus saada tietää omaan kehoon mahdollisesti joutuvista  geenimuunnelluista organismeista.

Suojellaan tulevaisuuden sukupolvia

Biotieteiden vaikutukset tuleviin sukupolviin, mukaanlukien niiden geneettiseen rakenteeseen tulisi ottaa huomioon asiaankuuluvalla tavalla.

Riskien arviointi ja hallinta

Lääketieteeseen, biotieteeseen ja niihin liittyviin teknologioihin liittyvien riskien asianmukaista arviointia ja käsittelyä tulisi edistää.

Ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja ihmisarvon vastaisten toimien kieltäminen

Minkään tässä julistuksessa olevan ei voi tulkita tarkoittavan, että mikään valtio, ryhmä tai henkilö voisi osallistua mihinkään aktiviteettiin tai tehdä sellaisia tekoja, jotka ovat ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja ihmisarvon vastaisia.

Ketään ei saa kiduttaa tai kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Erityisesti, ketään ei saa ilman hänen vapaata suostumustaan altistaa lääketieteelliseen tai tieteelliseen kokeeseen.

Nina Kristiina Honkanen miettii tässä kohdassa, mitä vapaa suostumus tarkoittaa. Eikö se tarkoitakin suostumusta, joka perustuu kaikkeen saatavilla olevaan tietoon – ei vain sääntelyviranomaisten ja poliitikkojen valtamedian välityksella antamaan yksipuoliseen tietoon? Eikö tietoon perustuvaan suostumukseen osallistua kliinisiin kokeisiin tai ottaa suositusten mukainen (joillekin ammattikunnille pakollinen!) mRNA-piikki olisi kuulunut tieto siitä, että sekä Pfizerin että Modernan mRNA-injektiot sisältävät geenimuunneltua organismia?

Gillespien artikkeli jatkaa paljastusten sarjaa tässä globaalissa megavalheessa, jolle ei näy loppua. Artikkelissa paljastetaan miten uusilla asetuksilla kumotaan vanhat ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelemaan tarkoitetut direktiivit. Meillä on toki esimerkkejä Suomestakin liittyen siihen, miten kansallista lainsäädäntöä rukataan EU-lainsäädännön mukaiseksi. Yksi räikeimmistä esimerkeistä on juuri ennen massiivisen rokotuskampanjan aloittamista 10.6.2021 voimaan saatettu Laki geenitekniikkalain muuttamisesta, joka mahdollisti esim. COVID-19-injektioiden kliiniset kokeet vauvoilla. Saa nähdä, miten ehdotetuille muutoksille Suomen Tartuntatautilakiin käy, koska vaikuttaa siltä, että tätä lakia suunnitellaan mukautettavaksi WHO:n valtapyrkimysten mukaiseksi. Katso PSL:n sivuilla olevat aihetta käsittelevät artikkelit: STM:n muistio tartuntatautilain muutoksista suurennuslasin alle, Miksi virheistä ei oteta oppia kun tartuntatautilakia uudistetaan ja Onko tartuntatautilaki uudistumassa vallan välineeksi?

Aikaisempien direktiivien tavoitteena oli ihmisten terveyden suojeleminen geenimuunnelluilta organismeilta  

Direktiivi 2001/18/EY

Direktiivissä 2001/18/EY puhutaan ennalta varautumisen periaatteesta ja ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemisesta, kun geenimuunneltuja organismeja sisältäviä tuotteita tarkoituksellisesti levitetään ympäristöön:

 • muihin tarkoituksiin kuin markkinoille saattamiseksi yhteisössä, tai
 • kun niitä saatetaan markkinoille yhteisössä oleviksi tuotteiksi tai yhteisössä oleviin tuotteisiin

Geenimuunnellun organismin (GMO) määritelmä

Artiklassa 2 annetaan geenimuunnellun organismin määritelmä:

 1. “organismi” tarkoittaa mitä tahansa biologista kokonaisuutta, joka kykenee kopioitumaan/lisääntymään tai siirtämään geneettistä materiaalia;
 2. “geenimuunneltu organismi (GMO)” tarkoittaa organismia, lukuun ottamatta ihmisiä, jossa geneettistä materiaalia on muunneltu tavalla, joka ei tapahdu luonnollisesti pariutumisen ja/tai luonnollisen rekombinaation kautta.

Gillespie nostaa esiin geneettisen muuntelun tekniikoista yhden asiayhteyteen riittävän kohdan, joka kuvataan Liitteessä IA, osassa 1(2): 

 • tekniikat, joissa organismiin lisätään suoraan periytyvää materiaalia, joka on valmisteltu organismin ulkopuolella. Tähän kuuluvat mikroinjektio, makroinjektio ja mikropaketointi.

Direktiivissä puhutaan ympäristöriskien arvioinnista ja Gillespie korostaa tässä kohdassa sitä, että ympäristö ei tarkoita vain luontoa, vaan myös ihmiskehoa.  

Artiklassa 4 sanotaan jäsenvaltioiden velvollisuuksista:

 • Jäsenvaltioiden on ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti varmistettava, että  kaikki asianmukaiset toimenpiteet toteutetaan, jotta vältetään ihmisten terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset … jotka voisivat syntyä geenimuunneltujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä tai markkinoille saattamisesta
 • Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että geenimuunnellut organismit, jotka sisältävät geenejä, jotka ilmentävät lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä käytössä resistenssiä antibiootteja vastaan, otetaan erityisesti huomioon tehtäessä ympäristöriskien arviointia. Täten huomattaisiin ja voitaisiin asteittain poistaa käytöstä mahdolliset haittavaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttavat antibioottiresistenssimarkkerit geenimuunnelluista organismeista …  

Lihavoitu osio yllä on merkityksellinen liittyen Pfizerin ja Modernan mod-RNA-sekvensointimekanismiin heidän COVID-19-injektioissaan. Tutkijat Kevin McKernan ja kumppanit selvittivät artikkelissaan (16.2.2023), että vuosien 2022/23 bivalentit COVID-19-lääkkeet ovat saastuneet kaksoiskierteisellä Plasmidi-DNA:lla (dsDNA – kromosomin ulkopuolinen rengasmainen DNA). Pfizerin tuote oli voimakkaasti kontaminoitunut “miljardeilla antibiooteille resistenteillä plasmideilla injisoituna per henkilö per injektio”!

Gillespie pohtii artikkelissaan, millaisia epäpuhtauksia oli niissä aikaisemmissa monovalenteissa ”rokotteissa”, joita injisoitiin miljardien ihmisten käsivarsiin alkusyksystä 2020 alkaen, sillä valmistustekniikoidenhan tulisi parantua ajan ja harjoituksen myötä. Ja jos yksittäinen tutkija, kuten McKernan kykeni löytämään valtavan määrän epäpuhtauksia, joita Euroopan viranomaiset eivät huomanneet, mitä muita aineita he eivät huomanneet? Mitä muita aineita viranomaiset tietävät monovalenttien ”rokotteiden” sisältävän, joista he eivät ole kertoneet ihmisille?

Saman direktiivin Osa B koskee kenen tahansa rahoittajan velvollisuutta ilmoittaa ympäristöriskeistä, joita voi ilmetä geenimuunneltujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ilmaan, vesistöihin tai maaperään, mutta koska ”ympäristö” sisältää myös ihmiskehon, on otettava huomioon myös aikomuksellinen levittäminen ihmisväestöön, esim. injektioiden kautta.

Osassa B sanotaan, että Artiklat 6 – 11 eivät koske ihmisille käytettäviä lääkkeitä tai yhdisteitä, mutta vain, jos muu Euroopan yhteisön auktorisoima voimassa oleva lainsäädäntö vaatii rahoittajia toimittamaan kaikki ennen suostumuksen antamista Artiklan 5 (1)(a), (b), (c) ja (d) alakohdissa eritellyt GMO-tiedot. Tällaista muuta lainsäädäntöä ei ole olemassa Gillespien mukaan, joten Artiklat 6 – 11 koskevat myös ”ihmisille käytettäviä lääkkeitä ja yhdisteitä”.

Direktiivin Osa C Artiklat 12 – 24, erityisesti Artikla 13, koskevat ilmoitusmenettelyä geenimuunnelluista organismeista, jotka saatetaan markkinoille tuotteiksi tai tuotteisiin liitettyinä. Ilmoitus on tehtävä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on viipymättä tutkittava, että ilmoitus on tehty asianmukaisesti ja pyydettävä tarvittaessa lisätietoja.

Artikla 13 vaatii GMO-tuotteen rahoittajaa antamaan massoittain informaatiota! Vie jonkin aikaa käydä läpi kaikki direktiivin tärkeät liitteet: II, III, IV ja VII. Jokainen liite pyrkii varmistamaan, että rahoittajat tutkivat ja selostavat sääntelyviranomaisille yksityiskohtaisesti kaikki mahdolliset haitat ihmisen terveydelle, mitä tulee geenimuunneltuihin organismeihin ja että viranomaiset antavat tiedot suurelle yleisölle ennen näiden tuotteiden minkäänlaista hyväksyntää.

Nina Kristiina Honkasen mielestä ei riitä, että tämä tieto on ”piilossa” jossakin virallisessa dokumentissa netin syövereissä. GMO:n levittäminen ympäristöön ja/tai ihmisiin on asia, joka tulisi nostaa päivittäiseen uutisvirtaan suurena uutisena kauan ennen kuin GMO-tuotteelle annetaan minkäänlaista levityslupaa, ja valtakunnan ykkösmedioiden tulisi pitää asia esillä julkisessa keskustelussa tarpeeksi kauan, jotta suurella yleisöllä olisi mahdollisuus reagoida asiaan.

Gillespie nostaa esiin melkoisen Artiklaan 13(2) liittyvän vaatimuksen GMO-tuotteiden rahoittajille: Annetuissa tiedoissa tulee ottaa huomioon niiden ”paikkojen” monimuotoisuus, joissa geenimuunneltua organismia käytetään tuotteena… Kun kyseessä on geenimuunneltua organismia sisältävä tuote, joka on valmistettu levitettäväksi monien ihmisten kehojen ympäristöihin, ei liene mahdollista ottaa huomioon ihmiskehojen monimuotoisuutta, kun kyseessä on koko Eurooppa ja kaikki sen kansat!

Gillespie pohtii myös, miten pitkäaikaista tutkimusta tarvitaan, jotta saadaan riittävästi tietoa geenimuunnellun organismin “periytyvän materiaalin” vaikutuksista? Muutamia kuukausia? Pari vuotta? Geneettisen materiaalin periytymisen tutkimus kun vaatii geenimuunneltua organismia sisältäviä injektioita vastaanottaneille vanhemmille syntyneiden lasten sukupolvesta toiseen jatkuvaa tutkimusta, jossa tutkitaan, miten tätä uutta “periytyvää materiaalia” perineet jälkeläiset kehittyvät. Gillespie ei luottaisi kenenkään rahoittajan vain muutaman lyhyen kuukauden ajan keräämään tietoon, mitä tulee vielä syntymättömiin jälkeläisiin. Hän kysyykin, luottaisitko sinä?

Gillespie kysyy myös hyvin PALJASTAVAN kysymyksen:

Onko kukaan nähnyt yhdessäkään COVID-19-rokotetuotteessa etikettiä “tämä tuote sisältää geenimuunneltua organismia”?

Direktiivin 2001/18/EY Artiklassa 13(2)(f) vaaditaan, että GMO-tuotteissa olisi etiketti tai oheisteksti, josta käy selkeästi ilmi tuotteen sisältävän geenimuunneltua organismia.

Direktiivi 2009/41/EY

Direktiivissä 2009/41/EY puhutaan erityisesti geenimuunneltujen organismien käytöstä laboratoriossa, geenimuunnelluilla organismeilla tehtävien kokeiden riskeistä, tarpeesta asianmukaisesti määrittää nämä riskit ja kontrolloida niitä, pääsääntöisesti käyttämällä kasvavaa suojaamisen tasoa riskien kasvaessa (tasot 1 – 4). Tason 1 aktiviteetteihin kuuluu vähäisiä riskejä, kun puolestaan tasolla 4 tarvitaan suojarakennusta suojaamaan ihmisen terveyttä ja ympäristöä.

Direktiivi 2009/41/EY eroaa olennaisesti Direktiivistä 2001/18/EY sikäli, että tiedot, jotka on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ennen kuin toimeksiantaja voi aloittaa geenimuunneltujen organismien käsittelyn laboratoriossa, ovat tietoja, joita ei automaattisesti tarvitse antaa suurelle yleisölle. Direktiivissä 2009/41/EY Artiklassa 12 sanotaan:

Kun jäsenvaltio katsoo sopivaksi, se voi tarjota mahdollisuuden keskusteluun yleisön kanssa geenimuunneltujen organismien suojattua käyttöä koskevissa asioissa. 

Gillespie kysyy kuitenkin aiheellisesti: Kun ottaa huomioon lääkeyhtiöiden tutkimusaktiviteetit sitten vuoden 2020 SARS-CoV-2-virusinfektioihin liittyen ja kymmenet tuhannet osallistujat lukemattomissa COVID-19-injektioiden kliinisissä kokeissa, eikö olekin hälyttävää, että harkitaan, annetaanko suuren yleisön tai tosiaankin, kliinisten kokeiden osallistujien tietää, onko kokeissa käytetty geenimuunneltuja organismeja?

Uudessa Asetuksessa 2020/1043 ei enää vaadita ilmoitustietoja geenimuunnelluista organismeista COVID-19-lääkkeissä!

Heinäkuusta 2020 alkaen Asetuksen 2020/1043 Artiklan 2 mukaisesti ei ole enää vaadittu COVID-19-tautia ennaltaehkäisemään tarkoitettujen kokeellisten lääkkeiden kliinisten kokeiden yhteydessä GMO-tietoja, joita aikaisemmissa direktiiveissä; Direktiivissä 2001/18/EY Osassa B (Artiklat 6 – 11) ja Direktiivissä 2009/41/EY (Artiklat 4 – 16) vaadittiin, mikä tarkoittaa kliinisten kokeiden rahoittajien kannalta seuraavaa: 

 • Ei ole enää tarvetta tehdä ympäristöriskien arviontia ehdotetuista geenimuunnelluista organismeista, joita tullaan käyttämään ja antamaan kliinisten tutkimusten osallistujille.
 • Ei ole enää tarvetta odottaa lupaa keltään viranomaiselta ennen kuin saa käsitellä ja antaa geenimuunneltua organismia kliinisten tutkimusten osallistujille.
 • Kellään viranomaisella ei ole enää tarvetta tiedottaa tai keskustella suuren yleisön kanssa ennen ehdotettua geenimuunneltujen organismien käsittelyä tai antamista kliinisten kokeiden osallistujille.
 • Edellisestä seuraa, että kliinisten tutkimusten rahoittajilla ei ole enää tarvetta informoida osallistujia heille annettujen tutkimuslääkkeiden sisältämistä geenimuunnelluista organismeista.
 • Ei ole enää tarvetta arvioida laboratorioympäristössä annettujen geenimuunneltujen organismien aiheuttamia riskejä. Tähän kuuluvat kliiniset kokeet, joten ei tarvita geenimuunneltujen organismien riskiluokituksen arviota, eikä geenimuunneltua organismia COVID-19:ää varten käsittelevien laboratorioiden suojatason arviota. Täten ei tarvitse pitää esillä edes varoitusmerkkejä biologisesta vaarasta!

Asetuksen 2020/1043 Artiklassa 2 ei vaadita lainkaan geenimuunneltuihin organismeihin liittyvää ympäristöriskien arviointia, mikä vapauttaa kaikki rahoittajat olemaan edes miettimättä, täyttävätkö hiedän tuotteidensa valmistusaineet geenimuunnellun organismin määritelmän!

Rahoittajat ovat vapaita päästämään valloilleen kaikki GMO-varastonsa siitäkin huolimatta, mitä aikaisemmassa riskiarvioinnissa oli mahdollisesti huomattu ja siitäkin huolimatta, mitä suojatasoa heidän oli aikaisemmin täytynyt noudattaa, kunhan he turvautuisivat Asetukseen 2020/1043. Esimerkiksi kokeelliset korkean riskin geenimuunnellut organismit, jotka aikaisemmin määriteltiin käsiteltäviksi tason 4 suojatiloissa, voidaan nyt tuoda mihin tahansa laboratorioon, annettavaksi kliinisen kokeen osallistujille heidän tietämättään, antajina minimaalisesti koulutettu henkilökunta ja ilman mitään vaatimuksia rahoittajille seurata noista geenimuunnelluista organismeista johtuvia tiedettyjä tai mahdollisia haittavaikutuksia.

Asetuksessa 2020/1043 ei vapautettu rahoittajia antamasta GMO-informaatiota tiettyihin asioihin liittyen, mutta – kumpikaan lääkeyhtiöistä, Pfizer tai Moderna, eivät kuitenkaan antaneet tietoa geenimuunnelluista organismeista tuotteissaan. Modernan tapauksessa geenimuunneltuja organismeja koskeva informaatio (s. 37), jota käytettiin auktorisoimaan Modernan COVID-19-“rokote”, oli yksinkertaisesti: Ei käytettävissä.

Pfizerin ja Modernan COVID-19-injektiot ovat GMO-tuotteita, jotka integroituvat ihmisen perimään!

Artikkelinsa loppuosuudessa Gillespie keskittyy vastaamaan kysymyksiin:

 • Sisältävätkö Pfizerin ja Modernan COVID-19-”rokotteet” geenimuunneltuja organismeja?
 • Kykeneekö niiden sisältämä LNP-modRNA siirtämään geneettistä materiaalia?
 • Onko LNP-modRNA:t muunnettu tai luotu geeniteknologialla?
 • Onko kyseessä ”periytyvä materiaali”, joka on valmistettu LNP-modRNA:n ulkopuolella?

Pfizerin ja Modernan COVID-19-tuotteiden määritelmä

Sekä Pfizerin että Modernan COVID-19-mRNA-injektiot ovat lääketieteellisiä tuotteita, jotka on kehitetty yhdistelmä-DNA-teknologialla. (Yhdistelmä-DNA-teknologiaa käytetään luomaan muunneltua RNA:ta (modRNA), joka on heidän tuotteidensa pääaines.)

Oikeammin sanottuna, kyseiset tuotteet sisältävät LNP-modRNA-komplekseja, koska mRNA/modRNA, jota saadaan yhdistelmä-DNA-teknologialla, ei ole kykenevä viemään DNA:ta/RNA:ta ihmissoluihin (transfektio) ilman, että se on ensin paketoitu lipidinanohiukkasiin (LNP).

Gillespie antaa koulutettujen tohtoreiden molekyyli- ja solubiologian ja genomiikan aloilta vastata tyhjentävästi yllä oleviin kysymyksiin, ja loppupäätelmänä on, että LNP-modRNA:t, joita on sekä Pfizerin että Modernan tuotteissa ovat geenimuunneltuja organismeja! (Katso artikkelin suomennoksen sivut. 19-26: Ihmisen DNA-kaivoksen kanarialinnut)

Sekä Pfizer että Moderna ovat esittäneet maailmanlaajuisesti, että modRNA ei pääse solutumaan eikä vuorovaikuta tai integroidu genomiin. Kumpikaan yhtiö ei ole kuitenkaan esittänyt mitään tieteellistä perustetta väitteelleen. Tämän olisi pitänyt olla punainen lippu sääntelyviranomaisille kaikkialla ja herättää kysymyksen: Miten te tiedätte tämän Pfizer ja Moderna?

Sekä Pfizerin että Modernan edustajat, kuten myös Maailman terveysjärjestö (WHO) ovat jostakin kumman syystä ummistaneet silmänsä tieteelliseltä kirjallisuudelta, joka juontaa juurensa jo vuosikymmenien taakse.

Tieteellinen kirjallisuus retropositiosta neljän vuosikymmenen ajalta

Gillespie käy artikkelissaan läpi tieteellistä kirjallisuutta retropositiosta (DNA-fragmentin liittämisestä kromosomiin käänteistranskriptiolla) neljän vuosikymmenen ajalta aina Nobelin palkinnosta vuodelta 1983 eteenpäin. Hän nostaa esiin mm. apulaisprofessori Domazet-Loson huhtikuussa 2022 julkaiseman vertaisarvioidun tutkimuspaperin mRNA Vaccines: Why Is the Biology of Retroposition Ignored? (mRNA-rokotteet: Miksi retroposition biologia jätetään huomiotta?), jossa aikaisempi tutukimustieto mRNA-molekyyleistä on asiantuntevasti luetteloitu.

Apulaisprofessori Domazet-Loso ei löytänyt yhtäkään kokeellista tai teoreettista tutkimusta, katsausta, kirjan lukua tai kansainvälisten organisaatioiden (tyypillisesti WHO:n) julkaisua, jossa olisi käsitelty mahdollista mRNA-lääkkeiden integroitumista genomiin, mikä puhuu sen puolesta, että ei ole ollut tarkoituskaan tehdä tiedettä rehellisesti ja oikealla tavalla.  

Domazet-Loso ei kerennyt näkemään Aldenin ja kumppaneiden tutkimuspaperia vuodelta 2022, joka todisti Pfizerin tuotteen käänteistranskriptoituvan, ennen kuin haki julkaisua omalle tutkimukselleen, mutta esittelee lukuisia muita tutkimustuloksia, joista WHO ja sääntelyviranomaiset eivät välittäneet ja joiden olemassaolosta Pfizer ja Moderna teeskentelevät olevansa tietämättömiä. Ja tämä aikaisempi tieto on ollut saatavilla kaikille globaalin lääketieteellisen yhteisön sääntelyviranomaisille jo pitkän aikaa, paljon ennen kuin Pfizer ja Moderna jättivät COVID-19-injektioitaan koskevat hakemuksensa.

Gillespie sanookin aivan oikeutetusti: Lopettakaamme jo hölmöily – WHO on ollut hyvin tietoinen ihmisten retropositioon liittyvästä tieteestä, mutta on kieltäytynyt käsittelemästä asiaa, koska joutuisi avoimesti ja loogisesti tunnustamaan, että Pfizerin ja Modernan lääkkeet ovat geenimuunneltuja organismeja. Ja sama pätee kaikkiin sääntelyviranomaisiin ympäri maapalloa. Kukaan heistä ei sanonut sanaakaan retropositiosta lupahakemusten yhteydessä, joten jokainen heistä seuraa itsevarmaa kieltämisen narratiiviaan – huolimatta siitä, että ovat jo vuosikymmeniä tienneet retroposition biologiasta.

Hän jatkaa: Jo se tosiasia, että LNP-modRNA-kompleksi mahdollistaa sisäänpääsyn soluun (jopa vain solulimaan) riittää. Jo tämän soluun sisäänpääsyn vuoksi syntyivät juridiset velvollisuudet tehdä yksityiskohtaiset geenimuunneltuja organismeja koskevat ympäristöriskien arvioinnit, joissa myöhemmin vaaditaan solutumaan sisäänpääsyn ja käänteistranskription mahdollisuuden arviointia, puhumattakaan genotoksisuuden ja karsinogeenisyyden tutkimuksesta. Pfizerin ja Modernan olisi ollut helppoa tehdä nämä erilliset turvallisuusarviot, ja sääntelyviranomaisten olisi ollut helppoa varmistaa, että ne on tehty, niin kuin Alden ja kumppanit tekivät itsenäisesti noin kaksi vuotta sen jälkeen, kun nämä tuotteet levitettiin ihmisten kehoihin maailmanlaajuisesti.

Kun Alden ja kumppanit julkaisivat tutkimuspaperinsa helmikuussa 2022, sääntelytelyviranomaisten kaikkialla olisi oitis pitänyt jäädyttää modRNA-tuotteet ja vihdoinkin lopettaa salaileva hiljaisuutensa siitä, että nämä tuotteet sisältävät  geenimuunneltuja organismeja, ja alkaa etsiä ratkaisuja, joilla nämä miljardeihin ihmisiin piikitetyt modRNA-molekyylit neutralisoidaan.

Kun Alden ja kumppanit julkaisivat tutkimuksensa, sääntelyviranomaiset, Pfizer ja Moderna tiesivät, että ensimmäinen askel iatrogeenisessa (iatrogeeninen = hoidosta johtuvan epäsuotuisan tilan aiheuttaminen potilaalle) katastrofissa oli jo otettu.

Kaikki pysyvät hiljaa, vaikka ylikuolleisuus on räjähtänyt käsiin kaikissa maissa, joissa näitä lääkkeitä on käytetty, samanaikaisesti, kun “rokote”vaurioiden, turbosyöpien, merkittävien uusien autoimmuunisairauksien, keskenmenojen ja lisääntymisongelmien määrä kasvaa ja syntyvyysluvut laskevat. Ja uskokaa tai älkää – nämä haittavaikutukset ovat vasta alkua.

Euroopan lääkevirasto (EMA) petti ihmiskunnan, kun se ei tunnustanut Pfizerin ja Modernan COVID-19-tuotteiden olevan geenimuunneltuja organismeja. Selvästikin korruptiopaljastukset jatkuvat. Rikoskumppanuuksien koordinaation syvyys oli ja on poikkeuksellista ja tuli mahdolliseksi sofistikoituneen globaalin viestinnän ja jo pitkään epäilyttävän aseman omaavien poliittisten rakenteiden avulla, jotka jo kauan aikaa sitten lakkasivat palvelemasta ihmisiä. Sen sijaan ne ovat keskittyneet pelonlietsontaan.

Apulaisprofessori Domazet-Loson säyseät loppuhuomiot herättävät asianmukaisia kyynisiä päätelmiä:

Rokotekehittelyala aloitti mRNA-rokotteiden kehittelyn yli 30 vuotta sitten (11,31) ja ihmisten L1-retroelementtejä on tutkittu yli 40 vuotta (205,206), mutta selvästikin ilman, että nämä kaksi alaa olisivat kommunikoineet keskenään … Valitettavasti tämä antaa ymmärtää, että L1-käyttöinen retropositio olisi jonkinlainen tabu mRNA-rokotetutkimusalalla.

Gillespie lopettaa artikkelinsa sanomalla ääneen sen, minkä kaikki todellista tiedettä tekevät rehelliset tutkijat ja silmänsä avanneet lääkärit ja kansalaiset tietävät:

Kun uusia, geeniemme elementeistä valmistettuja lääkkeitä tuodaan markkinoille näennäisesti kuin tyhjästä, ja myydään muutamassa kuukaudessa globaalille väestölle, jolle kerrotaan, että “kaikki on hyvin, ottakaa nämä, tai muuten” … on epäonnistuttu yli neljän vuosikymmenen ajan ulottuvan tutkimustiedon tunnustamisessa. Tämän geneettiset riskit esittelevän tutkimustiedon sivuuttaminen ei tapahtunut epähuomiossa … se oli orkestroidusti suunniteltua ja tarkoituksellista. Siihen liittyi todellisen tieteen rikollista välttelyä hinnalla millä hyvänsä. 

Seuraamukset ovat tyrmistyttäviä …

… DNA-kaivoksemme kanarialinnut kirkuvat!

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit